Tájékoztatjuk, hogy a honlap szöveges fájlokat, ún. „adatmorzsákat“ (cookie-kat) használ anonimizált látogatottsági információk gyűjtése céljából, valamint bizonyos szolgáltatások ezek nélkül nem lennének elérhetőek. A honlap további használatával hozzájárulását adja a cookie-k tárolásához és felhasználásához./vasarlasi_feltetelek_5 Rendben
Termékek Menü

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat

Cookie kezelés A weboldal használat során az Üzemeltető kisméretű, a felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat (cookie) telepít a felhasználó számítógépére adatfeljegyzés, a felhasználó azonosítása, a felhasználó további látogatásainak megkönnyítése. Az adatfájlok használata során az Üzemeltetőhöz került adatokat az Üzemeltető nem kapcsolja az adott felhasználó azonosító adataihoz. Az ún. session cookie-k a cookie-kben beállított határidő végével automatikusan törlődnek. 

ALBA-CERAMICA 2002 KKT,8143.Sárszentmihály.Kastély.u.6 (a továbbiakban: Eladó, Adatkezelő), mint Adatkezelő kijelenti, hogy az általa

üzemeltetett webáruház működésével kapcsolatos adatkezelése a jelenleg hatályos jogszabályban előírtaknak megfelel. A felhasználók adatainak kezelésekor az alábbi hatályos jogszabályok figyelembevételével és betartásával járunk el.

  • Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi 

LXIII. Törvény;  

  • Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. 

törvény;  

  • Az 2001.évi CVIII., az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról rendelkező törvény; 
  • Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény;  
  • Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII törvény; 

 

Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat célja, hogy a Mososzerkiraly.hu webáruházból rendelt termék megrendelése során megadott és a weboldal üzemeltetői („Adatkezelő”) számára hozzáférhetővé vált személyes adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza.

 

Jelen Nyilatkozat hatálya kizárólag az oldal használatához szükséges, az Adatkezelő rendelkezésére

bocsátott adatokra terjed ki, rendelkezései nem vonatkoznak arra az esetre, ha valaki önszántából

nyilvánosságra hozza saját személyes adatait, vagy azok egy részét az oldalon, vagy az oldal

közvetítésével.

 

A  Mososzerkiraly.hu webáruház által forgalmazott termékek megrendelése esetén olyan adatokat is megadhatnak, amelyek a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény alapján személyes adatnak minősülnek, így azok kezelésére ezen jogszabály rendelkezései az irányadók.

 

Személyes adatnak minősül bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül, vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy, vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális, vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet. [2011. évi CXII. törvény]

  

A felhasználói megrendelés során megadott adatok közül kizárólag a név és az e-mail cím tekinthető bizonyos feltételek fennállása esetén (pl. a név és e-mail cím valós) személyes adatnak.

 

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA 

Felhasználó önkéntes hozzájárulása, hogy a webáruház használata közben megadott személyes adatai felhasználásra kerüljenek, illetve az Infotv. 5. § (1) bekezdése és a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

A felhasználó a böngészőjében beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha az Üzemeltető cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén, illetve a cookie-k küldését bármikor megtilthatja. Felhívjuk a felhasználók figyelmét, hogy a cookie-k el nem fogadásával bizonyos oldalak vagy funkciók nem működnek megfelelően, valamint lehetséges, hogy a felhasználó nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez. A felhasználónak lehetőségük van a cookie-kat törölni az Eszközök/Beállítások menüben. általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt. „A Felhasználó kérésére az Adatkezelő köteles tájékoztatást adni az általa kezelt adatairól, az adatkezelés jogalapjáról, céljáról, időtartamáról. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban  25 napon belül írásban, megadni a tájékoztatást. A felhasználó bármikor kérheti adatai helyesbítését, illetve módosítását”  

 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

Az Adatkezelés célja kizárólag a felhasználókkal történő kapcsolattartás megkönnyítése, adott esetben bizonyos szolgáltatások személyre szabott nyújtása, a megrendelt termék kiszállítása. 

 

HOZZÁJÁRULÁS AZ ADATKEZELÉSHEZ

A felhasználó megrendeléskor hozzájárul, hogy az Adatkezelő az Alba-Ceramica 2002 KKT. megrendeléshez

kötelezően előírt adatait kezelje. 

 

ADATBIZTONSÁG

Az Adatkezelő törekszik minden tőle elvárható intézkedést megtenni annak érdekében, hogy az általa használt számítástechnikai rendszerek biztonságát megvalósítsa, különös tekintettel az oldalon tárolt adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozására. 

 

A FELHASZNÁLÓ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI

A Felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését.

 

A Felhasználó a személyes adatainak törlését, vagy módosítását, illetve adatkezeléssel kapcsolatos információkat az alábbi módon kérheti:

 

E-mailen: mososzerker@gmail.com

Postai úton: Alba-Ceramica 2002 KKT,8143.Sárszentmihály.Kastély.u.6.

 

 

 

A Felhasználó kérésére az Adatkezelő köteles tájékoztatást adni az általa kezelt adatairól, az adatkezelés jogalapjáról, céljáról, időtartamáról. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, megadni a tájékoztatást. A felhasználó bármikor kérheti adatai helyesbítését, illetve módosítását. 

 

Szolgáltató tiszteletben tartja és megóvja a személyes adatokat. A Szerződő adatainak felhasználása

az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának értelmében történik. Szolgáltató a vásárló adatait

csak a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja a szerződés fennállásának ideje alatt. A Szolgáltató a Szerződő adatit a 2000. évi C. törvény 169. § alapján legalább 8 évig köteles megőrizni.

 

Szolgáltató minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonságos megőrzéséért, de nem vállal felelősséget természeti csapás, bűncselekmény vagy egyéb, elháríthatatlan okból bekövetkező

adatvesztésért, megrongálódásért vagy illetéktelen személyek általi hozzáférésért. 

 

JOGORVOSLAT

 

Felhasználó/vásárló adatinak nem jogszerű kezelése/felhasználása esetén panasszal élhet a Nemzeti

Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál:  

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5. 

Telefon: +36 -1-391-1400 

Fax: +36-1-391-1410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Hatósági eng. szám:ANTSZ KÓD:14020258

NÉBIH FELIR AZONOSÍTÓ:AA5714287

NAIH-111433/2016

Panaszügyintézés lehetőségeinek ismertetése:

 

•  Felhasználó a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos panaszait az alábbi elérhetőségeken

tudja bejelenteni:

            Levelezési cím:

Fejér Megyei Kormányhivatal

Fogyasztóvédelmi Felügyelőség 8000.Székesfehérvár,Piac tér.12-14

            Telefonszám: 36 22 501 751, +36 22 501 626

            Email cím: fogyved_kdf_szekesfehervar@nfh.hu

•  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

•  Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság:

            Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.

            Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20. 

            Központi telefonszám: +36 1 459 4800 

            Faxszám: +36 1 210 4677 

  Vagy az illetékes Területi Főfelügyelőség elérhetősége mely az alábbi linken érhető el

http://www.nfh.hu/magyar/informaciok/elerheto/teruleti

Magyarország is köteles ún. online vitarendezési kapcsolattartó pontot működtetni, ahol minimum két tanácsadónak kell rendelkezésre állnia, akik segítik a vitás feleket, ha az eljárással kapcsolatban kérdésük merülne fel. Ezt a feladatot hazánkban a Budapesti Békéltető Testület látja el. [http://www.bekeltet.hu/1-Hirek/296-Online-vitarendezes-ingyen-gyorsan-egyszeruen-gyakori-kerdesek-es-valaszok] Az online vitarendezési platform az alábbi linken érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU 

 


Az Ön által megadott adatokat  az Alba-Ceramica 2002 KKT. kizárólag a megrendelés teljesítése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása, illetve hírlevél küldése céljából tárolja. Adatait harmadik fél részére nem adjuk át, kivéve, ha az a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozónkként működik közre, pl. futárszolgálat, aki az Alba-Ceramica 2002 KKT.-től kapott adatokat semmilyen formában nem jogosult felhasználni, tárolni, illetve harmadik fél részére továbbadni. Adatai kezelésekor a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII törvénynek megfelelően járunk el.

Az információk tulajdonjoga
Kijelentjük, hogy az Alba-Ceramica 2002 KKT. birtokolja az oldalainkon látható információkat. A www.mososzerkiraly.hu oldalainak tartalmát és a kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. Tilos továbbá a tőlünk származó információk, cikkek árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése. A megjelent anyaggal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesítjük.
Aki a webáruházunkba regisztrálja magát, az adatvédelmi nyilatkozatunkat elfogadottnak tekinti, azzal egyetért.
 

A szolgáltató neve: ALBA-CERAMICA 2002 KKT
 
A szolgáltató székhelye: 8143.Sárszentmihály.Kastély.u.6
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: mososzerker kukac gmail pont com
A szolgáltató cégjegyzékszáma: 07 03 001462
A szolgáltató adószáma: 21375028-2-07
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Székesfehérvári Cégbíróság
A szolgáltató telefonszáma: +36/20/314-4147
Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-111433/2016
A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató neve: ShopRenter.hu Kft.
A tárhely-szolgáltató címe: 4028 Debrecen, Kassai út 129. III/304.
A tárhely-szolgáltató e-mail címe: info@shoprenter.hu
A tárhely-szolgáltató weboldala: www.shoprenter.hu